Międzynarodowy przewóz osób oraz wynajem autokarów


Cieszymy się, że możemy zaoferować Państwu nasze usługi transportowe w zakresie Licencjonowanych Krajowych oraz Międzynarodowych Przewozów Pasażerskich. Wynajem autokarów proponujemy zarówno osobom prywatnym, jak i organizatorom wycieczek czy przejazdów w ramach imprez firmowych. Jesteśmy dumni z każdego aspektu naszej działalności – możemy Państwu zaoferować usługi na najwyższym poziomie.
W naszej siedzibie w Poznaniu na wynajem czeka flota nowoczesnych, solidnych autokarów VDL Futura z 2018 roku. To nowe, zaawansowane technologicznie pojazdy, które pozwalają nam szybko, a zarazem bardzo bezpiecznie realizować przewozy międzynarodowe i krajowe. Autokary dają pasażerom dużo przestrzeni, dzięki czemu nawet długie podróże upływają w komforcie. Znaczenie ma także wyposażenie dodatkowe. Pojazdy mają klimatyzację, niezbędną przy transporcie na dalekie dystanse czy w miesiącach zimowych bądź letnich. Przewożone osoby mogą także skorzystać z TV oraz DVD. Niewątpliwą zaletą jest także WC.
Przy wynajmie autokarów najważniejsza jest dla nas fachowa obsługa klienta, dlatego zatrudniamy wykwalifikowanych kierowców z wieloletnim doświadczeniem. Zapewniamy szybką, przyjemną i przede wszystkim bezpieczną podróż, i to zarówno na polskich drogach, jak i w czasie przewozów międzynarodowych. Dbamy o najwyższy komfort podróżnych: jazda jest płynna, a sposób prowadzenia pojazdu – mistrzowski. Naszym doświadczonym kierowcom mogą Państwo bez obaw powierzyć nawet najbardziej wymagających pasażerów.
Naszym celem jest spełniać wszystkie wymagania nawet najbardziej wymagających klientów, dlatego każdą z ofert usług transportowych przygotowujemy dostosowując się do jego indywidualnych potrzeb. Razem z Państwem ustalamy, wynajem jakiego autokaru będzie najbardziej odpowiedni dla danej liczby osób, a także jaka będzie najbardziej optymalna częstotliwość postoi dla podróżnych. Przygotowujemy przewozy międzynarodowe i krajowe zarówno dla grup turystycznych złożonych z osób o różnych wieku, jak i dla starszych czy młodszych. Rozumiemy specyfikę transportu osobowego na długie i krótkie dystanse, przez co umiemy dopasować się do naszych pasażerów tak, by zawsze czuli się komfortowo.
Możemy pochwalić się wynajmem autokarów dla klientów z całego świata, między innymi z Korei, Chin, Stanów Zjednoczonych, Hiszpanii, Włoch, Litwy. Prowadzimy przewozy międzynarodowe o najwyższym standardzie, zarówno w zakresie krótkich tras, na przykład z lotniska do hotelu, jak i długich – gdy niezbędne jest chociażby przetransportowanie gości biznesowych na miejsce spotkania.
Mamy doświadczenie w obsłudze imprez turystycznych międzynarodowych: w Danii, Norwegii, Szwecji, Włoszech, Austrii, Szwajcarii, Chorwacji i innych krajach Europy. Wynajętym autokarem transportujemy pasażerów zarówno po miastach, jak i z miejsc noclegowych czy hoteli do dalej położonych atrakcji. Jesteśmy zawsze na czas i zawsze można łatwo się z nami skontaktować, gdy konieczny będzie przewóz wcześniej czy później, niż ustalona godzina.
Oferujemy usługi wynajmu autokaru nie tylko na wycieczki i pielgrzymki – zarówno te krajowe, jak i międzynarodowe, na przykład do Watykanu. Chętnie zawieziemy Państwa pracowników na wyjazd integracyjny, motywacyjny lub szkoleniowy. Oferujemy usługi transportowe zarówno w zakresie krótkich dystansów, na przykład w obrębie jednego miasta, jak i w ramach dalszych tras. Dojedziemy wszędzie, jesteśmy otwarci na nowe wyzwania, dla nas nie ma rzeczy niemożliwych. Niezależnie więc, czy Państwa wyjazd integracyjny odbywa się w trudno dostępnym ośrodku, czy w centrum zatłoczonego miasta, bez trudu dostarczymy cała grupę na miejsce na czas. Oprócz przewozów służbowych i turystycznych, zajmujemy się także transportem gości weselnych i innych imprez.
Naszą dewizą jest najwyższa jakość usługi dla klienta i rzetelność. Z nami mają Państwo pewność, że dojedziecie do celu na czas, w komfortowych warunkach i z zachowaniem maksymalnego bezpieczeństwa. Nasze usługi transportowe zawsze przeprowadzamy z najwyższym profesjonalizmem – niezależnie od tego, czy przewóz organizujemy na 10, czy na 1000 kilometrów, ani czy jeździmy po Polsce, czy na trasie międzynarodowej.
Z przyjemnością odpowiemy na pytania i przygotujemy dla Państwa ofertę specjalną! Nasze autokary, doświadczeni kierowcy i wieloletnie doświadczenie są do Waszej dyspozycji!
Zapraszamy do kontaktu i skorzystania z naszych usług transportowych.


International transport of passengers andrental of coaches
We are happyto offer you our transport services in the scope of Licensed Domestic andInternational Passenger Transports. We offer rental coaches both to privatepersons and tour operators as well as trips within corporate events. We areproud of every aspect of our business – we can offer you services at thehighest level.
In ourheadquarters in Poznań, a fleet of modern, reliable VDL Futura buses from 2018is waiting for rent. These are new, technologically advanced vehicles thatallow us to quickly and safely carry out international and domestic transport.The coaches provide passengers with a lot of space, so that even lengthyjourneys pass in comfort. The additional equipment is also important. Vehicleshave air conditioning, necessary for long distance transport or in winter orsummer months. Transported persons can also use TV and DVD. Toilet is also anundoubted advantage. While offering rentals, the most important thing for us isprofessional customer service, which is why we employ qualified drivers withmany years of experience. We provide a fast, pleasant and above all safejourney, both on Polish roads and international transport. We take care of thepassengers’ highest comfort: the ride is smooth, and the driving style ismasterful. You can entrust even the most demanding passengers with ourexperienced drivers without fear. Our goal is to meet all the requirements ofeven the most demanding customers, which is why we prepare each offer oftransport services adapting to individual needs. Together with you, wedetermine the rental of which coach will be the most suitable for a givennumber of people, as well as what will be the most optimal frequency fortravelers. We prepare international and domestic transport for tourist groupsmade up of people of different ages, as well as for older or younger people. Weunderstand the specificity of transport for long and short distances, whichallows us to adjust to our passengers so that they always feel comfortable. Wecan boast of renting coaches for clients from around the world, including thosefrom Korea, China, the United States, Spain, Italy and Lithuania. We operateinternational transport with the highest standard, both in the short routes,for example from the airport to the hotel, and long – e.g. when it is necessaryto transport business guests to the meeting place. We have experience inserving international tourist events: in Denmark, Norway, Sweden, Italy,Austria, Switzerland, Croatia and other European countries. We transportpassengers both in the cities, as well as from lodgings or hotels to furtherlocated attractions. We are always on time and it is always easy to contact usif it is necessary to carry it sooner or later than the set time.
We offercoach hire services not only for trips and pilgrimages – both domestic andinternational, for example to the Vatican. We are happy to take your employeeson an incentive, motivational or training trip. We offer transport servicesboth in short distances, for example within one city and as part of furtherroutes. We can reach any destination, we are open to new challenges, nothing isimpossible for us. So regardless of whether your incentive trip takes place ina hard-to-reach center or in the center of a crowded city, we can easilydeliver the whole group to your place on time. In addition to business andtourist travel, we also transport wedding guests and guests of other events. Ourmotto is the highest quality of customer service and reliability. With us, youcan be sure that you will reach your destination on time, in comfortableconditions and with maximum safety. We always carry out our transport serviceswith the highest professionalism – regardless of whether we organize transportfor 10 or 1000 kilometers, or whether we travel around Poland or on theinternational route.
We will behappy to answer your questions and prepare a special offer for you!
Our coaches,experienced drivers and many years of experience are at your disposal!
 Feel free tocontact us and take advantage of our transport services.